การรับสมัคร
สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม
(Doctorof Philosophy Program in Innovation and Industrial Management)

ระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร

       1. หลักสูตรแบบเร่งรัด (Fast Track Module) 1 ปี
       2. หลักสูตรแบบปกติ (Regular Course) 2 ปี

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา

หมายเหตุ
       – หากกิจกรรมใดตรงกับวันหยุดราชการให้เลื่อนกิจกรรมขึ้นไปเป็นวันทำการวันถัดไป
       – การกำหนดกิจกรรมต่าง ๆ นั้น ต้องมีความสอดคล้องกับปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

หรือสมัครเรียนได้ที่ อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพ ชั้น 2
วิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา

ติดต่อสอบถาม
คุณเดือน : 085-921-5991
E-mail : ceir@kmitl.ac.th
LINE ID : 0859215991

ติดต่อเรา

ติดตามเรา

Scroll to Top