หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (หลักสูตรปริญญาโท)

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
สาขาวิชา การจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม
(Master of Management Program in Innovation and Industrial Management)

-จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

       แผน ก -แผน ก แบบ ก1 จำนวน 36 หน่วยกิต

               -แผน ก แบบ ก2 จำนวน 36 หน่วยกิต

       แผน ข -แผน ข จำนวน 36 หน่วยกิต

-ระบบการจัดการศึกษา

       หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิตเป็นระบบการศึกษาแบบทวิภาคโดยใน 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติซึ่ง 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และภาคฤดูร้อนให้กำหนดระยะเวลาโดยสัดส่วนเทียบเคียงกับได้กับภาคการศึกษาปกติ (8 สัปดาห์) มีภาคการศึกษาพิเศษ

-การดำเนินการหลักสูตร

       นอก-วันเวลาราชการ (วันเสาร์-อาทิตย์ และวันจันทร์-ศุกร์)

       *ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม

       *ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม

       *ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือนมิถุนายน-เดือนกรกฎาคม

ติดต่อเรา

ติดตามเรา

Scroll to Top