หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรปริญญาเอก)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชา การจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม
(Doctor of Philosophy Program in Innovation and Industrial Management)

-จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

       แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 54 หน่วยกิต (แบบทำวิทยานิพนธ์)

       แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 54 หน่วยกิต (แบบทำวิทยานิพนธ์และศึกษารายวิชา)

-ระบบการจัดการศึกษา

       หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตนี้เป็นหลักสูตรปกติที่กำหนดไว้ทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยใน 1 ปี การศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และภาคฤดูร้อนให้กำหนดระยะเวลาโดยสัดส่วนเทียบเคียงได้กับการศึกษาภาคปกติ

-การดำเนินการหลักสูตร

       นอก-วันเวลาราชการ (วันเสาร์-อาทิตย์)

       *ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม

       *ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม

ติดต่อเรา

ติดตามเรา

Scroll to Top