-VISION-

-วิสัยทัศน์-

วิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา จะเป็นผู้นำด้านการศึกษาวิจัยและการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ
ที่ทันสมัยด้วยนโยบายเชิงรุกรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีทั้งภาคการศึกษาและภาคธุรกิจ
เพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทและความจำเป็นในการพัฒนาประเทศ

'CEIR is determined on building upon innovation toward sustainable development of powerful human resources for the nation.'