-MISSION-

-พันธกิจ-

  1. ดำเนินการตามพันธกิจหลักที่ระบุไว้ในราชกิจจานุเบกษาเรื่องการจัดตั้งส่วนงานที่กำหนดไว้ คือ การจัดการเรียน
   การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
  2. การค้นคว้าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการศึกษา ที่ทันสมัยรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีทั้งภาคการศึกษา
   และภาคธุรกิจ ด้วยการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับบริบทในอนาคต
  3. การพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาด้านนวัตกรรมและนักวิจัยที่มีความรู้ความสามารถในการออกแบบนวัตกรรมในด้านการบริหาร
   การศึกษาและการบริหารภาคธุรกิจให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมด้วยการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
   และกำลังคนทำงานให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนายุทธศาสตร์ของประเทศ
  4. การถ่ายทอดความรู้และนวัตกรรมสู่สังคมโดยรวมและให้บริการด้านการศึกษาและข้อมูลตามนโยบายการพัฒนายุทธศาสตร์
   ของประเทศ พัฒนาและจัดการนวัตกรรมโดยยึดหลักปรัชญาการพัฒนาอย่างยั่งยืนและปรัชญาการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  5. การสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
   ลาดกระบัง ในเวทีวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยทั่วโลก
นอกจากนี้ วิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษายังได้กำหนดพันธกิจเพิ่มเติม ในด้านการบริหารจัดการภายใน เพื่อสร้างระบบ ระเบียบ
และกระบวนการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อสนับสนุน พันธกิจหลักข้างต้น ให้สอดคล้องกับแผนก