อาจารย์

รองศาสตราจารย์ ดร.อำนวย แสงโนรี

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
อีเมล : amnuay.sa@kmitl.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูริศ ศรสรุทร์

อาจารย์ประจำหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม
อีเมล: puris.so@kmitl.ac.th