ผู้บริหาร

ดร.สามารถ ดีพิจารณ์

รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา
อีเมล: drsamart@yahoo.com

ดร. ภูริศ ศรสรุทร์

รักษาการแทนรองคณบดี
อีเมล: puris.s@hotmail.com

ผศ.ดร. ธนาวุฒิ ประกอบผล

ผู้ช่วยคณบดี
อีเมล: tanawut.pr@kmitl.ac.th

ดร. สุดาพร สาวม่วง

ผู้ช่วยคณบดี กำกับดูแลงานพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์
อีเมล: sudaporn_40@yahoo.co.uk

ดร. สุทธิ สูอำพัน

ผู้ช่วยคณบดี กำกับดูแลงานวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษาแบบออนไลน์
อีเมล: sudaporn_40@yahoo.co.uk