ผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามารถ ดีพิจารณ์

คณบดีวิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา
อีเมล : samart.de@kmitl.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร. วรนารถ แสงมณี

รองคณบดีวิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา
อีเมล : woranat.sa@hotmail.com

รองศาสตราจารย์ ดร.เทพรัตน์ พิมลเสถียร

รองคณบดีวิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา
อีเมล : thepparat.ph@kmitl.ac.th