โครงการฝึกอบรมระยะสั้นหลักสูตรวิทยากรการบินโดรนเพื่อการเกษตร รุ่นที่ 1