ตราสัญลักษณ์

วิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา
ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ ฯ 10520
โทร 02329-8000 ต่อ 2525

วิสัยทัศน์

       วิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษาเราจะเป็นผู้นำด้านการศึกษาวิจัย และการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ทันสมัยด้วยนโยบายเชิงรุรองรับทุกการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีทั้งภาคการศึกษา และภาคธุรกิจ เพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างยั่งยืนตามแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ และสอดคล้องกับบริบทในการพัฒนาประเทศ

พันธกิจ

       1.ดำเนินการตามพันธกิจหลักที่ระบุไว้ในราชกิจจานุเบกษา เรื่องการจัดตั้งส่วนงานที่กำหนดไว้ คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้


       2. ค้นคว้าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการศึกษา ที่ทันสมัยรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีทั้งภาคการศึกษาและภาคธุรกิจ ด้วยการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับบริบทในอนาคต


       3. พัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาด้านนวัตกรรมและนักวิจัยที่มีความรู้ความสามารถ ในการออกแบบนวัตกรรมในด้านการบริหารการศึกษาและการบริหารภาคธุรกิจให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมด้วยการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และกำลังคนทำงานให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนายุทธศาสตร์ของประเทศ


       4. ถ่ายทอดความรู้และนวัตกรรมสู่สังคม โดยรวมและให้บริการด้านการศึกษาและข้อมูลตามนโยบายการพัฒนายุทธศาสตร์ของประเทศ พัฒนาและจัดการนวัตกรรมโดยยึดหลักปรัชญาการพัฒนาอย่างยั่งยืนและปรัชญาการกำกับดูแลกิจการที่ดี


       5. สนับสนุนแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังในเวทีวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยทั่วโลก

คำขวัญ

การเรียนในสหัสวรรษใหม่ ผ่านนวัตกรรมการวิจัยทางการศึกษา”
(New Millennium Learners Through Educational Research Innovation)

ปรัชญา

“การสร้างนวัตกรรม ถือเป็นรากฐานของการปฏิรูปทางการศึกษา

เป้าหมายสำคัญของหน่วยงาน

ด้านการวิจัย
 1. ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
 2. ผลงานวิจัยได้รับการอ้างอิงในระดับนานชาติ
 3. ได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์จากภายนอก
 4. ผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานนวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ด้านผลิตบัณฑิต
 1. บัณฑิตของวิทยาลัยฯ มีคุณภาพ มีความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ และสากล เป็นที่ยอมรับของสังคม และผู้ใช้บัณฑิต
 2. วิทยาลัยฯ สามารถพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี โท เอก ที่ได้มาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานทั้งใน และต่างประเทศ
 3. วิทยาลัยฯ สามารถพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นหรือ Extension school เพื่อตอบโจทย์ความต้องการในสังคมยุคใหม่ที่ได้มาตรฐานสากล
 4. บัณฑิตของวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนด้านงานวิจัยหรืองานนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ เพื่อเข้าสู่ตลาดในเชิงพาณิชย์ในรูปแบบผู้ประกอบการใหม่ (Startup) อย่างมืออาชีพ
ด้านบริการวิชาการ
 1. นำองค์ความรู้ทางด้านการจัดการนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีอยู่ถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมาย และช่วยแก้ปัญหาของประเทศ
 2. ให้บริการวิชาการให้กับภาคการศึกษา ภาคธุรกิจ ภาครัฐ และรวมถึงประชาชนทั่วไป
 3. สนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ที่สนใจ และเกี่ยวข้องกับพันธกิจของวิทยาลัย

ติดต่อเรา

ติดตามเรา

Scroll to Top