ที่ตั้งวิทยาลัย

วิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 ถนนฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง 10520

เบอร์โทร : 0-2329-8000 ต่อ 2525
อีเมลล์ติดต่อ : ceir@kmitl.ac.th

ติดต่อเรา

ติดตามเรา

Scroll to Top