College of Educational Innovation Research
Previous
Next

แนะนำวิทยาลัย

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตนี้เป็นหลักสูตรปกติที่กำหนดไว้ทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษใช้ระบบการจัดการศึกาาแบบทวิภาค โดยใน 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่ง 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และภาคฤดูร้อนให้กำหนดระยะเวลาโดยสัดส่วนเทียบเคียงได้กับการศึกษาภาคปกติ

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิตเป้นระบบการศึกษาแบบทวิภาคโดยใน 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติซึ่ง 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และภาคฤดูร้อนให้กำหนดระยะเวลาโดยสัดส่วนเทียบเคียงได้กับภาคการศึกษาปกติ (8 สัปดาห์) มีภาคการศึกษาพิเศษ

ประชาสัมพันธ์

ติดต่อเรา

ติดตามเรา

Scroll to Top